م پس از حدود نه سال
کش و قوس بر سر پرونده
جنجالی قتل خانم لاله
سحرخیزان ، خانم خدیجه )شهلا(
جاهد به اتهام این قتل
سحرگاه امروز چهارشنبه دهم
آذر ماه سال ۱۳۸۹ در زندان
اوین به دار آویخته شد.
خبرنگار خبرگزاری انتخاب
کسب اطلاع کرد: سحرگاه
امروز ، »شهلا« در حالی که به
شدت گریه می کرد، در محوطه
زندان اوین پای چوبه دار
رفت. به گزارش خبرنگار
خبرگزاری انتخاب
Entekhab.ir؛ سحرگاه امروز
شهلا از سلول خود براي اجراي
مراسم اعدام به محوطه زندان
اوین انتقال یافت و در میان
گریه ها، فریادها و زجه های
بی پایانش، پای چوبه دار
رفتو اعدام شد. وی به دلیل
گریه های بی امانش، چند بار
کنترل خود را از دست داد و
سپس توسط ماموریت، به سوی
چوبه دار رفت….. شنیده های
خبرنگار انتخاب حکایت از آن
دارد که تلاش خانواده ی
شهلاو وکلای وی برای گرفتن
رضایت از اولیای دم، تا
آخرین لحظات ادامه داشت اما
به نتیجه ای نرسید