رئیس نیروی انتظامی بالبخندی ملیح: آقا
جان ما که مسئول جان و ناموس
مردم نیستیم ما فقط مسئول
مرگ بر دیکتاتور گفتن
مردمیم