تا همین چند وقت پیش تا اسم پلیس امنیت و زندان می اومد اکثرا حسابی می ترسیدیم و جیکمون در نمی اومد ولی انگار دیگه اوضاع یه کم تغییر کرده و مواجه با پلیس امنیت و موتور سوارای لباس سیاه بسیج به یکی از تفریحات و تنوعات زندگیمون تبدیل شده. مملکتی که هیچ تفریح هجیان انگیز و باحالی را برای جوانانش فراهم نمی کنه بایدم انتظار داشته باشه که ما(جوانان مملکت) چهار چشمی منتظر یک تظاهرات باشیم تا یکم باتوم بخوریم و به یاد دوران کودکی بعد از حمله ی بسیجی ها خودمون را اینور و اونور قایم کنیم . فضای این روزای وب طوریه که انگار هممون بدجوری دلمون واسه باتوم و گاز اشک آور تنگ شده! پس پیش به سوی یه کم تنوع و زد و خورد!