امشب همین ۲۰ دقیقه پیش که داشتم اخبار ‏BBC‏ را نگاه می کردم تا خبر ها به ۲۵ بهمن و بازداشت شدگان پیرامون آن رسید یک باره ‏BBC‏ که صاف صاف و با کیفیت عالی در حال پخش برنامه بود در عرض ۵ ثانیه به خاطر پارازیت ها به طور کامل قطع شد! جالب تر این که ۵ دقیقه بعد دوباره باکیفیت عالی دو باره ظاهر شد ولی اخبار ۲۵ بهمن آن تمام شده بود! به نظر می رسه که دولت ایران با‎ ‎‏ ‏BBC‏ به یک توافق پشت پرده رسیده اند که ‏BBC‏ اخبار سیاسی ایران را پخش نکند در عوض ایران هم روی ‏BBC‏ پارازیت نیندازد.