سالی پر از اغتشاش و فتنه برای همه سبزاندیشان آرزو می کنم و سرنگونی رژیم منحوس و اکبیری ومنحوس جمهوری اسلامی به دست روشنفکران و راستی جویان عزیز ایران زمین را از خداوند آرزومندم
سال نو پر اغتشاش باد!