ابوحریره روایت کرده است:
پیامبر گفت: «وقتی مگس در کاسه غذای شما افتاد ،آن را اول بین آن آب (یا هر مایع نوشیدنی دیگر) فرو برده سپس مگس را بیرون آورید، بنوشید زیرا یک بال آن مرض و بال دیگر آن شفا است «
صحیح بخاری 7.71.673 و سنن ابن ماجه 5.3504