فروع کافی : امام صادق (ع) فرمود : « مردی که وقت نزدیکی با همسرش می ترسد که شیطان در این کار با او شرکت کند ، باید بگوید : « بِسْمِ الله الرَّحْمنِ الرَّحیمِ وَ اَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیمِ » .
امام صادق (ع)در روایت دیگری فرمود : « اگر هنگام جماع نام خدا را ببرد ، شیطان دور می شود و اگر خدا را یاد نکنید شیطان الت خود را با آلت مرد داخل می کند و در جماع و نطفه او شریک می شود . »
از امام (ع)سئوال شد : از چه طریق می توان پی برد که شیطان در نطفه کسی شریک شده است ؟ حضرت در پاسخ فرمود : « کسی که ما را دوست دارد ، شیطان از او دور می شود و آن کسی که دشمن ماست ، شیطان با او شریک شده است . »