فروع کافی : امام صادق (ع) فرمود : « چیزی نیست که ملائکه را حاضر کند ، مگر آن که مرد با حرص و ولع با همسر خویش بازی و خوش طبعی نماید . » یعنی در این وقت است که ملائکه حضور پیدا می کنند . )