مكارم الأخلاق : پيامبر  فرمود :
« آيا مي خواهيد بهترين زنان را به شما معرفي كنم ؟ »
گفتند : آري يا رسول الله !
فرمود : « بهترين زنان كساني هستند كه بچه زياد مي آورند و با عاطفه و محبت و عفيف و پوشيده هستند ، در خانواده اش عزيز و محترم و براي شوهر متواضع و فروتن مي باشد ، شوخ و اهل مزاح است و نسبت به مردان پوشيده و خوددار مي باشد ، به سخن شوهر گوش فرا مي دهد و فرمانبرداري مي نمايد ، در خلوت خودش را براي همسرش مي آرايد و چون مردان ترك زينت نمي كند . »