ﻫﺸﺪﺍﺭ ﻣﻬﻢ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎﯼ
ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺭﮊﯾﻢ
ﺭﮊﯾﻢ ﮔﻨﺪﯾﺪﻩ ﻭ ﭘﻮﺳﯿﺪﻩ ﻭﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺮﺍﯼ
ﺁﻥ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻥ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎﺋﯽ ﺑﺰﻧﺪ
ﺑﻪ ﯾﺎﺭﯼ ﻫﮑﺮﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩﻓﺮﻭﺧﺘﻪ و نسبتا ماهری ﮐﻪ
ﻧﺎﻡ ﺍﺭﺗﺶ ﺳﺎﯾﺒﺮﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ
ﺗﺮﻓﻨﺪ ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﺒﮑﻪ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻣﺰﺩﻭﺭﺍﻥ ﺭﮊﯾﻢ ﺍﻫﺮﯾﻤﻨﺎﻥ
ﺩﻭﺯﺧﯽ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎﯼ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺍﯼ ﺭﺍ ﻣﺮﺑﻮﻁ
ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ xxx.salehat .ir ﺑﻪ ﻭﺑﻼﮒ ﻫﺎ
ﻭ ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﻫﺎﯼ ﺿﺪ ﺭﮊﯾﻢ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ. تا به حال ۱۲ نظر که به این لینک آلوده بودند به این وبلاگ فرستاده شده که تمام آن ها حذف شدند متاسفانه این لینک ها هنوز در قسمت نظرات برخی وبلاگ های جنبش سبز دیده می شود بعد از خواندن این مطلب هر کجا که دیدید به سرعت اطلاع رسانی کنید.
روش کار آن ها به این صورت است که ﺩﺭ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ
ﺭﻭﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﯿﻨﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎﺗﯽ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ
ﻧﺎﯾﺐ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﯼ ﻭ ﯾﺎ
ﺁﻣﺪﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﻓﻼﻥ ﺁﺧﻮﻧﺪ ﻭ
ﮔﻔﺘﻦ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﭼﻢ ﺍﺳﻼﻡ ﺭﺍ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﻇﻬﻮﺭ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﯼ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺩﺍﺩ ﻭ ﭘﺮﺕ ﻭ ﭘﻼﻫﺎﯼ ﭼﺮﻧﺪﯼ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ
ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ
ﺍﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ بدون اینکه شما متوجه شوید ﻓﺎﯾﻠﯽ ﺑﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺩﻭﯾﺴﺖ
ﮐﯿﻠﻮﺑﺎﯾﺖ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮتان ﻧﺼﺐ
ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺍﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺨﺮﺏ
Root Kit ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﺁﻥKey
Logger ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺳﺎﺩﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﻧﺼﺐ ﺍﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺨﺮﺏ، ﺷﻤﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ (وصل شدن به اینترنت) ‏‎ On
Lineﺷﺪﻥ ﻫﺮ ﮐﻠﯿﺪﯼ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﻫﯿﺪ
ﺑﻪ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺭﮊﯾﻢ ﻣﺨﺎﺑﺮﻩ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﺭﮊﯾﻢ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ
ﭼﻨﺪ ﻭﺑﻼﮒ ﻧﻮﯾﺲ ﺭﺍ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻭ
ﺩﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺷﻤﺎ ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﺪ
ﻭﺑﻼﮔﯽ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ
ﺩﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻥ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩ ﺁﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ
ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ وبلاگ های شناسایی شده اغلب حذک نمی شوند و فقط شما می بینید که مثلا ۶ ماه است که از نویسنده فلان وبلاگ خبری نیست. ﺍﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺨﺮﺏ
به سختی ﺑﺎ ﺁﻧﺘﯽ ﻭﯾﺮﻭﺱ ﻫﺎﯼ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﯼ
ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ می ﺷﻮﺩ ﭼﻮﻥ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺁﻥ
Root Kit ﺍﺳﺖ ﻧﻪ ﻭﯾﺮﻭﺱ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﯼ.
ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﯼ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ:
1- ﺷﻤﺎ ﺍﮔﺮ ﻭﺑﻼﮒ ﻧﻮﯾﺲ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﻭ ﯾﺎ
ﻭﺑﺴﺎﯾﺘﯽ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺍﻧﯿﺪ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎﯼ
ﺁﻟﻮﺩﻩ xxx.salehat.ir ﺭﺍ ﺍﺯ ﻭﺑﻼﮒ ﯾﺎ
ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﭘﺎﮎ ﮐﻨﯿﺪ. در سیستم وردپرس این لینک ها را سریعا اسپم کنید. برای تامین شدن امنیت بازدید کنندگان عبارت ‏salehat‏ را در قسمت گفت و گو های وبلاگ قرار دهید به این صورت که منوی تنظیمات را با کلیک روی آن گسترش دهید سپس روی قسمت گفت و گوها کلیک کنید در قدم بعدی عبارت ‏salehat‏ را در قسمت فهرست سیاه دیدگاه ها وارد کنید و در آخر روی ذخیره کلیک نمایید این روش احتمالا در سیستم گوگل یکی است اگر یک وبلاگ نویس بلاگسپات این روش را در قسمت نظرات این وبلاگ وارد کنند برای بقیه مفید خواهد بود
2- ﻫﻤﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﻧﻮﯾﻦ
ﻫﮑﺮﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺭﮊﯾﻢ ﺁﮔﺎﻩ ﮐﻨﯿﺪ.
3- ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﮐﺮﺩﯾﺪ
ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﻧﮑﻨﯿﺪ. و با گذاشتن نظر صاحب وبلاگ را آگاه کنید
4- ﺷﻤﺎ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺍﯾﻦ
ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﺪ ﺑﯿﺪﺭﻧﮓ ﻫﻤﻪ
ﻫﺎﺭﺩﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﻣﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯾﺪ ﺍﺯ ﻧﻮ
ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ.
5- ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﭘﺎﮐﺴﺎﺯﯼ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﺗﺎﻥ ﻫﺮﮔﺰ
On Line ﻧﺸﻮﯾﺪ.
6- ﺩﺍﻧﺶ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎﯼ
Root Kit ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﻫﯿﺪ.
3 0 Rate Th‏ ‏
‏7- همین حالا جدیدترین آنتی ویروس موجود در بازار را با قیمت ۵۰۰ یا هزار تومان خریداری یا از اینترنت دانلود کنید و بعد از نصب ((حتما)) آن را به روز(آپدیت) کنید اگر از آنتی ویروس های ضعیف استفاده نکنید بهتر است به یاد داشته باشید امنیت شما مهمتر از کمی کند شدن کامپیوترتان است
8‏- اگر به کامپیوترتان مشکوک شدید هرگز کارهای اداری که به وارد شدن نام یا شماره شناسنامه تان نیاز دارند را با کامپیوترتان انجام ندهید در کل من شخصا هرگز در کامپوتری که با آن وبلاگ نویسی می کنم نام یا مشخصات خودم را وارد نمی کنم
‏9- به هیچ وجه برای اسم فایل ها یا یوزر خود از اسم یا مشخصاتتان استفاده نکنید کلا بهتر است با کامپیوتری که وبگردی می کنید خرید اینترنتی هم نکنید چونکه اگر بر روی کامپیتورتان نرم افزار جاسوس رژیم نصب باشد (تاکید می کنم اگر از قبل آلوده باشید) با دیدن آدرس منزلتان به هویت شما پی خواهند برد
‏10- اگر وبلاگ نویسید و دوست بسیجی یا مشکوکی دارید به هیچ برای او کامپیوترتان را روشن نکنید چونکه به وسیله یک فلش مموری به راحتی می تواند کامپیوترتان را آلوده کند
‏11- وقتی دوستی دستگیر شد اگر بعد از دستگیری به خانواده اش زنگ بزنید اغلب می گویند رفته است خارج و تلفن را قطع می کنند
‏12- بدون شک رژیم بعد از مدتی که دید سایت صالحات به دلیل آگاه رسانی ما دیگر بازدید کننده سبز ندارد این ترفند کثیف را بر روی یکی از سایت های دیگر خود پیاده خواهد کرد همیشه مواظب آدرس سایتی که روی آن کلیک می کنید باشید و فقط پس از اطمینان کامل از سایت های رژیم بازدید کنید
در آخر لطفا این مطلب را اطلاع رسانی کنید شاید با این کار زندگی انسانی را حفظ کردید اگر سوالی داشتید تا آنجا که بتوانم پاسخگوی شما خواهم بود
موفق باشید گرانوم