این یک فیلم جالب است می توانید نگاه کنید:

آیا چهادرده ساعت گرسنگی و تشنگی داده به این دختران خردسال شکنجه نیست؟ به تصویر نگاه کنید. خودتان قضاوت کنید. 
آیا روزه واقعا برای سلامتی اینان مفید است؟ 
اینان دخترانی هستند که بر اساس قانون اسلام بالغ شده اند و وظیفه دارند تکالیف دینی را از جمله روزه انجام دهند.
 آیا 14 ساعت گرسنه و تشنه نگه داشتن این دختران خردسال شکنجه نیست؟
 اگر شکنجه نیست پس چیست؟
 این دختران تحت شکنجه جسمی یا روحی قرار دارند. اگر روزه بگیرند تحت شکنجه جسمی هستند اگر روزه نگیرند تحت شکنجه روحی که الله در جهنم آنها را خواهد سوزاند