سلام من یک وبلاگ نویسم که در مورد تفکرات دینی و مذهبی مطلب می نویسم.
از مطالب این وبلاگ لذت ببرید

بنده خود را پیرو خردگرایی، بیخدایی، دموکراسی، سکولاریسم، انسانگرایی، فمینیسم،  لیبرالیسم، ناسیونالیسم، جمهوریت و هوادار اطلاعیه جهانشمول حقوق بشر میدانم.

برای اینکه سوء تفاهم نشود این واژه ها را تعریف می کنم:

بیخدایی: موضع فلسفی سلبی پیرامون مسئله وجود خدا که به نفی تمامی باورهای خدامحور ادیان خدامحور می انجامد. راحت بگویم من به خدا هیچ اعتقادی ندارم
دموکراسی: حق حاکمیت تنها برای منتخبین شهروندان در انتخابات آزاد است نه هیچ شخص، گروه، صنف، نژاد و…
سکولاریسم: جدایی کامل حکومت و تمام امور حکومتی نیروهای سه گانه از دین و عدم دخالت حکومت در امور دینی و سلب اعتبار کامل حقوقی و قضایی از تمامی قوانین دینی
انسانگرایی یا اومانیسم: ارزش و احترام و قائل شدن کرامت ویژه برای ذات انسانی بویژه در تصمیمات اخلاقی
فمینیسم: برابری خواهی حقوقی و حیثیتی برای زنان، زدودن تبعیضات جنسی و تعصبات قومی دینی محدود کننده زنان
سرمایه داری: تجارت آزاد، دخالت کم حکومت در زمینه های اقتصادی، مالکیت ابزار تولید، احترام به آدمهای موفق بجای گداپروری و مالیاتهای پایین برای همه مردم، البته با حفظ حقوق کارمندان، بیمه های اجتماعی و بیکاری، وجود حداقل حقوق، تامین اجتماعی و غیره.
لیبرالیسم: تاکید و اهمیت بر روی آزادی های فردی، اجتماعی، و سیاسی بصورت حداکثری
ناسیونالیسم: پذیرش وجود کشور، مرز های جغرافیایی و مسئله “منافع ملی” و لزوم تلاش حکومت برای کسب آن، همچنین تلاش برای بهبود وضعیت کشور و باور به اینکه روزهای بهتر برای میهن در آینده خواهند بود.
جمهوریت: عدم وجود منصب مادام العمر و وراثتی در تمام ساختار حکومتی کشور
دفاع از اطلاعیه جهانشمول حقوق بشر: تاکید روی جهانشمول بودن مفاد اطلاعیه جهانشمول حقوق بشر و غیر قانونی بودن هر قانون محلی که در تناقض با این مفاد باشد و لزوم عکس العمل جدی، شدید و حتی قهر آمیز در مقابل ضایع شدن حقوق بشر در هر نقطه از جهان ما.

از دید سیاسی من منتقد اسلامگرایی،  ناسیونالیسم افراطی یا همان نازیسم، و پادشاهی هستم .در کل اعتقاد دارم افراط در هر اندیشه و مکتبی زیان آور است. از دید من راه از بین رفتن حکومت جمهوری اسلامی آگاهی هر چه بیشتر مردم کشوران ایران است. از دید من انقلاب‌های کارگری، اعتصابات، مبارزات مدنی مسالمت آمیز، قیام مسلحانه مردمی و شیوه های دیگر وقتی همراه با آگاهی مردم و قدرت جامعه شوند کارسازند .

سالم و سلامت باشید گرانوم